قالب وردپرس افزونه وردپرس

چندین راه بسیار مهم برای بازدید سایت ؟

آموزش لینک دادن به صفحه اصلی سایت
آموزش لینک دادن به صفحه اصلی سایت

محتوا

سعی کنید اگر ھمواره در وب سایت یا وبلاگتان مطلب ارسال می کنید ، مطالبتان تازه باشد یا حداقل ان ھا را با ذکر منبع آن بنویسید ، سعی کنید در متن خود واژه ھا و صفت ھای زیبایی و جذابی را بھ کار ببرید تا کابر تشویق بھ خواندن آن مطلب شود ھمواره دیده میشود عده ای مطلبی را از دیگر منابع مستقیما و بدون ھیچ تغییری در تارنما خود قرار می دھند و حتی منبع آن را ھم درج نمیکنند ! این کار نتنھا بھ شما کمکی نخواھد کرد بلکھ کاربران وب سایت یا وبلاگ شما را دفع میکند چرا کھ ممکن است یکی از ھمین کاربران نویسنده ھمین مطلب باشد .

تیتر مناسب

تیتر مناسب در تمام نشریات و روزنامھ ھا استفاده می شود و در سایت ھای خبری ھم علاوه بر محتوا سعی می کنند تیتری مناسب برای مطلب خود انتخاب کنند ، توصیھ میشود برای این کھ بازدید کننده خود را افزایش دھید از تیتر ھای مناسبی استفاده کنید کھ ھم کوتاه باشند و ھم جذاب . تیتر خوب باید کاربر را بدون این کھ مطلب را بخواند متوجھ موضوع آن بکند .

استفاده از عکس

سعی کنید در ھر مطلبی کھ در سایت یا وبلاگ خود منتشر می کنید دارای عکسی مرتبط با آن باشد ، چرا کھ متن تنھا باعث خستگی چشم خواننده آن مطلب می شود البتھ بعضی ھا ھم عقیده دارند کھ اگر مطلب خوب باشد نیازی بھ عکس نیست و خواننده از خواندن مطلب خستھ نخواھد شد . ولی با این حال این روش بیش تر برای وب سایت ھا و وبلاگ ھایی کھ پست

ھایشان حالتی خاص دارد کھ خواننده احساس میکند کھ باید عکسی ھم مرتبط با این نوشتھ در آن باشد مناسب است.

کاھش تبلیغات و آگھی ھا

چیزی کھ امروزه در بسیاری از سایت ھا و وبلاگ ھا مشاھده میکنیم این است کھ تا در این وبلاگ و سایت ۱ فضا خالی بوده است ، تبلیغات قرار داده اند کھ این ھم باعث سردرگمی کابر می شود و ھم از طرفی باعث تاخیر در بارگزاری سایت و وبلاگ شما میشود. سعی کنید تا جایی کھ می توانید تبلیغات خود را کم کنید و از ھمھ مھم تر این کھ حجم بنر ھای تبلیغاتی را ھم کاھش دھید تا مدت زمان بارگزاری وبلاگ و وب سایت شما افزایش پیدا نکند .

افزودن برچسب

اگر دوست دارید مطلب شما خیلی سریع تر از آن چھ کھ فکرش را میکنید در موتور ھای جست و جو گر منتشر شود از برچسب ھا و واژه ھای مرتبط با ھمان موضوع استفاده کنید . برچسب ھا بھ شما کمک خواھد کرد کھ کاربر با جست و جوی ھر کدام از واژه ھای سایت یا وبلاگ شما بھ مطالب مشابھ دسترسی پیدا کند.

دستھ بندی مطالب

مطالبتان را در موضوعات و دستھ ھای مختلف قرار دھید تا کاربر سریع تر مقصودش را بھ دست آورد ، دستھ بندی این امکان را بھ خواننده و کاربر وبلاگ و سایت می دھد تا بدون وقفھ و جست و جو در تارنما موضوع مورد نظر خود را بیابد .

قالب و طراحی

یکی از عوامل موثر و تاثیر گذار در نظر کاربران طراحی قالب و صفحات سایت و وبلاگ است ، تلاش کنید وب سایت و وبلاگ خود را از لحاظ طراحی منحصر بھ فرد کنید تا تصویری از تارنما شما در نظر کاربران بماند .

از کد ھای غیر کاربردی استفاده نکنید!

مشاھده می شود در بسیاری از وب لاگ ھا و بعضا سایت ھا از کد ھای غیر کاربردی کھ تنھا وقت کاربر را میگیرند استفاده میشود. سعی کنید از این کد ھا استفاده نکنید و اگر ھم استفاده می کنید تنھا از کد ھایی استفاده کنید کھ برای کاربر ۲ مھم تلقی می شوند . معرفی کنید یکی از راه ھای گسترش نام وبلاگ و سایت شما تعداد کسانی است کھ شما را لینک می کنند ، سعی کنید نام تارنما خود را در وبلاگ ھای بیش تری ثبت کنید تا بازدید کننده بیش تری را داشتھ باشید . مطالب خود را بھ دیگران معرفی کنید اگر دوست دارید کاربران بیش تری مطلب مورد نظر شما را بخوانند و از آن بازدید کنند ، مطلب خود را بھ سایت ھای اشتراک گذاری لینک معرفی کنید تا مطلب شما گسترش بیش تری در وب پیدا کند . این روش با تمام سادگی کھ دارد می تواند خیلی راحت بازدید کنندگانتان را ٢ برابر کند ! این ھا تنھا روش ھایی ساده اما کاربردی و تقریبا بدون خرج ھزینھ بود تا بتوانید بازدید سایت یا وبلاگ خود را افزایش دھید ، اگر دارای وب سایت یا وبلاگی ھستید کھ فکر میکنید می توانید بازدید بیش تری داشتھ باشید و مطالبتان بیش تر از این ھا ارزش دارد توصیھ می کنیم از روش ھای بالا استفاده کنید . ھر وبلاگ و وب سایت نشانھ شخصیت نویسنده و نویسندگان آن است پس ھمواره تلاش کنید مطالبتان را طوری بنویسید کھ مورد پسند کاربر قرار گیرد . اگر از روش ھای فوق می خواھید افزایش بازدید داشتھ باشید باید کمی صبور باشید تا خودتان شاھد تغییری عجیب در بازدید ھای تارنمایتان شوید . ١.محتوای خلاقانه : از ابتدای شروع اپدیت جدید گوگل به نام گوگل پاندا ( Google Panda ( یک موضوع میان تمامی افراد صاحب نظر مشترک بوده است و آن ھم محتوای وبسایت و وبلاگ میباشد. سعی کنید ھمیشه خالق محتوا باشید دوران شیرین کپی پیست فراموش شده است در حال حاضر برنده کسی است که ھمیشه در فکر ایجاد یک محتوای خلاقانه است نه کسی که در فکر پیدا کردن سایت ھای جدید برای کپی کردن مطالب. ۳ زمانی که کاربر وارد سایت شما میشود خیلی سریع به آخرین پست ھای شما نگاه میکند.٣ خط اول تمامی نوشته ھای شما مھم ترین نقش را در جذب بازدید کننده به عھده دارند. ٣ خط اول به عنوان معرف مطلب شما ھستند این خطوط میتوانند به ھمان اندازه که برای شما مفید ھستند مضر نیز باشند.سعی کنید مطلب خود را توضیحاتی کوتاه اما جالب شروع کنید از کنار این موضوع سرسری نگذرید و فراموش نکنید که افزایش بازدید بدون نگه داشتند بازدید کننده ھای قدیمی امکان پذیر نیست. نکات مھم : محتوای پست ھای شما باید بدون غلط املایی باشد محتوای پست ھا باید رسا و کامل باشد و ھر موضوعی که آغاز میشود تا جایی پیش برود که پاسخ ھای احتمالی کاربران را در بر بگیرد زمان ارسال مطالب خیلی مھم است. مدیریت سایت HubSpot با بررسی بیش از ٢٠ ھزار وبلاگ و وبسایت که در سیستم انھا ثبت نام کرده اند اعلام کرده که بھترین زمان ارسال مطالب صبح بین ساعت ٩ تا ١١ میباشد در این بازه ی زمانی شما میتوانید بیشترین آمار بازدید کننده را به سایت خود جذب کنید. برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید: بھترین روز و زمان برای به روز رسانی وبلاگ ازنظر دن زارل ٣.مردمی بودن:یکی اصول روانشناسی میگوید که اگر میخواھید مورد قبول جامعه واقع شوید باید سعی کنید از مردم باشید و طبق علایق انھا رفتار کنید این اصل در دنیای مجازی ھم کاملا رعایت میشود اگر میخواھید سایت شما افزایش بازدید پیدا کند سعی کنید از آن چه که مردم دوست دارند سخن بگویید.ھمیشه به یاد داشته باشید که از میان مردم باشید و برای مردم باشید. ۴.نگران این نباشید که بازدید کننده چقدر دارید نگران این باشید که بازدید کننده ھای شما به چه میزان در سایت شما میمانند:تعداد بازدید کننده ھای شما در یک روز نشان دھنده ی این نمیباشد که شما موفق بوده اید یا خیر بلکه میزان کابرانی که به سایت شما برمیگردند نشان موفق بودن یا نبودن شما ھستند.مھم تر از تعداد کاربرانی که به سایت شما بازمیگردند زیرا برای ھر سایتی آن گروه از بازدید کننده ھا که به Visitors Returning شناخته میشوند حائز اھمیت ھستند.

۴ ۵.خبرنامه:

یکی از اصول جذب بازدید کننده خبرنامه میباشد.شما با ایجاد خبرنامه و دریافت اطلاعات افراد و ارسال آخرین خبرھا به ایمیل افراد انھا را به بازدید کننده ی ثابت خود تبدیل میکنید.در صورتی که شما اصول ایمیل مارکتینگ را رعایت کنید نرخ تبدیل شما بالا رفته و در جذب بازدید کننده موفق خواھید بود.به شما پیشنھاد میکنیم که برای اطلاعات بیشتر به وبسایت مدیر سایت مراجعه کنید ۶.از بلاگ استفاده کنید:کاربران بلاگ را دوست دارند ھمیشه اسم بلاگ حس متفاوتی در کاربران ایجاد میکند زیرا تعریف بلاگ با سایت متفاوت میباشد و ھمه چیز در بلاگ کوتاه اما کامل است.اسلاگ وبلاگ ھم از نظر موتورھای جستجو و ھم کاربران متفاوت است و مطالب این بخش را بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار میدھند. ٧.تکلیف خودتان را با ھدف سایتتان مشخص کنید:بسیار دیده میشوند سایت ھایی که اغاز به کار میکنند بدون ھدف اگر شما از این دسته سایت ھا دارید ھیچ وقت دیر نیست سعی کنید ھر چه زودتر ھدف خود را مشخص کنید.پس از انتخاب ھدف شما باید کلمات مھم خود را مشخص کنید و براساس ھمین کلمات شروع به نوشتن مقالات کنید و ھمیشه به یاد داشته باشید که کاربران بر اساس کلمات مھم شما سایت شما را می شناسند ھر سایتی در ذھن ھر کاربری به چند کلمه کوتاه خلاصه میشود اگر شما بتوانید این کلمات را خودتان در ذھن کاربر جا بیاندازید به یک ھدف بزرگ رسیده اید.خیلی سخت ھست که شما بتوانید ذھن و نوع تفکر یک انسان را تغییر بدھید اما اگر شما بتوانید در برخوردھای اول یک تصور خاص و متفاوت در ذھن کاربر ایجاد کنید بازدید کننده ی ثابت خود را ایجاد کرده اید. ٨.به مطالب تصاویر گرافیک و جدول اضافه کنید: استفاده از تصاویر و آمار بسیار مفید میباشد.اولین و مھم ترین فایده آن این میباشد که تصاویر و امار به مطالب شما اعتبار میبخشد.شاید تعداد بسیار زیادی مانند مطلب شما موجود باشد اما اگر از تصاویر استفاده کنید به بازدید کننده ھا نشان میدھید که متفاوت ھستید.ھمچنین با استفاده از تصاویر شما میتوانید از انھا نیز ورودی به دست بیاورید.Images Bing و Images Google مھم ترین منابع جستجوی رایج در میان کاربران اینترنتی ھستند به دست آوردن بازدید از این دو منبع بسیار مھم میباشد زیرا تنھا سایت ھایی بازدید کننده خواھند گرفت که به اصل بھینه سازی تصاویر دقت کنند.اگر شما سایتی دارید که فقط میخواھید تصویر قرار دھید استفاده از Flicker را فراموش نکنید. از دیدگاھی دیگر بازدید کننده ھا زیاد علاقه ندارند که مطالب طولانی و بدون تصویر را ۵ بخوانند و دوست دارند کل مطلب را به صورت تصویر ببینند تا بھتر متوجه شوند. ٩.به امار دقت کنید:آمار و متوجه شدن امار در سئو بسیار مھم میباشند.درست و دقیق متوجه شدن امار میتواند برای شما بسیار مفید باشد زیرا ھر بخش مثبتی در امار و نتایج به یک دلیل منطقی ارجاع داده میشود و شما میتوانید با بررسی و سعی در تقویت آن بخش مثبت باعث پیشرفت سایت خود بشوید ١٠.ارجاع بدھید: وب برای این ساخته نشده است که فقط متن و تصویر باشدوب ساخته شده است که لینک باشد.کاربران وقتی پست ھای شما را میخوانند بیشتر از ھر چیز منبع میخواھند انھا بیشتر مطالبی را مورد قبول میدانند که به منابع معتبر ارجاع داده شوند. مھم نیست که ارجاع شما به یک پست داخلی باشد و یا خارجی مھم این است که بازدید کننده توسط شما به بخش ھای دیگر منتقل شود.شما باید سعی کنید بازدید کننده را به دنبال موضوع خود بکشانید بھترین کار ھم ارجاع دادن ھا میباشد که بازدید کننده بیشتر بخواھد.بیشتر خواستن بازدید کننده باعث میشود به سایت شما دوباره سر بزند و یا به سایت ھای دیگر برود. امیدواریم بخش اول این سری مقالات برای شما مفید واقع شود. کلمات کلیدی مرتبط استفاده از کلمات کلیدی مناسب میتواند سبب افزایش بازدید سایت شود.ابزارھای پیشنھاد دھنده ی کلمات کلیدی زیادی وجود دارد که شما می توانید برای پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب با اھدافتان استفاده نمایید. به عنوان مثال اگر دارای یک وب سایت مراقبت از حیوانات خانگی ھستید، می توانید کلمات “مراقبت از حیوانات خانگی” را در ابزار مربوطه وارد کرده و کلمات کلیدی مرتبط برای استفاده در وب سایت تان را پیدا نمایید. وب سایت تعاملی شما باید برای افزایش بازدید سایت تان با تالارھای گفتگو، انجمن ھا و وب سایت ھای نظرسنجی در تعامل باشد.اگر بازدیدکنندگان وب سایت شما احساس نزدیکی و ارتباط بیشتری با وب سایت شما نمایند، آنھا بازدید بیشتری از وب سایت شما خواھند داشت و زمان طولانی تری در آن صرف خواھند نمود. کمی سرگرمی و تفریح مانند سرگرمی ھای رقابتی، بازی ھا و… در وب سایت خود اضافه نمایید. به صورت ھفتگی یا ماھیانه بازی و مسابقه اجرا نمایید. اجرای مسابقه برای یک ماه ھزاران نفر به ترافیک وب سایت شما اضافه خواھد کرد. ۶ رسانه ھای اجتماعی این روزھا بازاریابی رسانه ھای اجتماعی بیشتر برای افزایش بازدید سایت استفاده می شود.به فیس بوک، تویتر، LinkedIn و دیگر شبکه ھای اجتماعی بپیوندید.بازدید از پیغام ھای افراد در ً تعامل ایجاد می نماید.به سولات افراد پاسخ دھید، به آنھا توصیه ھای انجمن ھای گفتگو واقعا مفید و اطلاعات لازم را ارائه نمایید.تبدیل به یک عضو فعال در شبکه ھای اجتماعی شوید زیرا که در افزایش بازدید سایت شما شگفتی می آفریند. اما چگونھ مردم را برای خواندن نوشتھ ھایتان ترغیب کنید ؟ بپرسید ! از کاربران خود در مورد مطالب مختلف سوال بپرسید و از آنھا نظراتشان را بخواھید . مطمئن باشید کھ این روش تاثیر گذار خواھد بود و میتواند کاربران را برای بازگشت بھ وبسایت شما و پرسیدن نظر دیگر دوستانشان درباره آن موضوع ترغیب کند. تبلیغات اگر از لحاظ بودجھ توانایی تبلیغات بھ صورت کمپین را دارید ، تبلیغات را در اولویت قرار دھید و در بازه ھای زمانی مختلف تبلیغات کنید . مثلا در زمان شروع وبسایتتان یک دوره ٣ ماھھ ، در ۶ ماه بعد یک دوره ٣ ماھھ دیگر ، کھ این بستھ بھ استراتژی شماست و برای ھر وبسایتی از لحاظ بودجھ و نیاز بھ کاربر متفاوت است. پست مھمان ھمھ ی ما میدانیم کھ پست مھمان میتواند بھ پیشرفت یک سایت کمک بسزایی کند و بازدید فراوانی برای یک سایت بھ ارمغان بیاورد . در مورد پست مھمان در یک ادمین قبلا ھم نوشتھ ام. اشتراک گذاری ھمھ چیز میتواند بھ اشتراک گذاشتھ شود ! مطالب ، نظرات ، ایده ھا ، محصولات و . . . اکثر وبسایت ھای بزرگ برای پیشرفت خود ، از شبکھ ھای اجتماعی استفاده کرده اند و برای آن استراتژی دارند . ھمچنین ، تاثیر شبکھ ھای اجتماعی بر سئو نیز امری غیر قابل انکار است. ساخت ویدئو مطالبی کھ نیاز بھ توضیحات زیادی دارند و میتوانند کاربران را خستھ کنند را در قالب یک ویدئو بھ ھمراه آموزش active inter و یا با استفاده از اسلاید ھا برای سایت خود آماده کنید.مطمئن باشید کھ تاثیر گذار است و کاربران را بھ وبسایت شما باز میگرداند ! کتاب الکترونیکی خیلی از سایت ھای بزرگ برای خود کتاب ھای الکترونیکی زیبایی درست میکنند و بھ رایگان در ۷ اختیار کاربران قرار میدھند . این کتاب ھا با سرعت نور در اینترنت منتشر میشوند و نام آن وبسایت را بھ گوش افرادی کھ ھنوز بھ آن سر نزده اند ، میرساند. سئو سئو ، میتواند بازدید فراوانی برای شما بھ ارمغان بیاورد . شاید فرایند مشکل و زمان بری باشد اما در جذب کاربران دائمی تاثیر گذار است. نوشتن نظرات بیشتر نوشتن نظرات بیشتر در سایت ھا و وبلاگ ھای دیگر ، میتواند ٢ چیز برای شما بھ ارمغان بیاورد : ١ -اولا این کھ ، بھ وبسایت شما بک لینک بیشتری داده میشود (مشکلی نیست کھ nofollow باشند) ٢ – وبلاگ نویس ھا و مدیران سایت ھا بھ کاربرانی کھ نظرات بیشتری میدھند توجھ می کنند و بھ وبسایت آنھا مراجعھ میکنند. نظرات بھتری بگذارید در پیروی از مورد شماره ٨ ، لطفا نظراتی کھ در وبسایت ھا میگذارید کمی بھتر باشند و سعی کنید برای آنھا کمی فکر کنید و سپس دکمھ ارسال نظر را بزنید ! زیرا مدیران و وبلاگ نویس ھای بزرگ ، از نظرات کوتاه و بدون محتوا خوششان نمی آید و شاید افزونھ ھای اسپم ، شما را اسپم شناسایی کنند و نظر شما را بھ پوشھ جفنگ بفرستند. خبرنامھ راه اندازی کنید اگر فکر میکنید کھ میتوانید وبسایت خود را ھمچنان پا برجا نگھ دارید ، خبرنامھ راه اندازی کنید و برای کاربران خود ، مطالب جدیدتان را ارسال کنید تا کاربران بھ وبسایت شما سر بزنند و در ۸ وبگردی ھای روزانھ ، شما را فراموش نکنند. ایمیل ھای فالو آپ بزنید بھ ایمیل ھایی کھ بھ طور خودکار برای کابران در زمان ھای خاص ارسال میشوند ، ایمیل ھای فالو آپ گفتھ میشوند . این ایمیل ھا میتوانند کاربران شما را در ارتباط با سایتتان نگاه دارند و ھر روز برای آن ھا مطالب از پیش تعیین شده ارسال شود. پادکست درست کنید پادکست ، ابزار خوبی برای کسب بازدید فراوان است . اما نھ ھر پادکستی ! مطالبی را کھ بھ نظرتان میشود در قالب یک فایل متنی ارسال شود ، نیازی نیست حتما بھ عنوان یک پادکست در بیاید . در انتخاب محتوای پادکست ھا دقت کنید و با وسواس آن ھا را ویرایش و درست کنید تا کاربران متوجھ حرفھ ای بودن شما بشوند.

http://30eeb.filebooker.com:منبع


مطلب پیشنهادی

ارتباط بازاریابی محتوا و سئو سایت

بازاریابی محتوا چیست؟ از طرف دیگر ، بازاریابی محتوا شامل ایجاد صفحاتی در سایت شما …

یک دیدگاه

  1. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *